Összefoglalás – 29.

1. J. P. P.: A szerkesztő magányossága

Egy folyóirat azért folyik, mert változik – tehát eleve antitradicionális képződmény. A Tradicionalitás magányos hegycsúcs. Égiektől közvetített gondolatainak lineáris lejegyzése, kinyomtatása, forgalmazása már korántsem tradicionális aktus – a hegyormokból a völgybe folydogáló patak, amely az idők folyamán csiszolja, alakítgatja, ellopja-elpusztítja a hegy lábának szikláit, saját utakat vájva magának. De meder csak egy van. Szemmel és szellemmel alig követhető változásait évmilliókban mérjük.

2. A 9323-as fogoly

Szálasi Ferenc: „A zsidó világnézet már harcba állította teljes fegyverzetét: a liberalizmust, a bolsevizmust és a szabadkőművességet. Tervük végrehajtását akaratlanul megkönnyíti a vallási türelmetlenség, a nagybirtokosi gőg és a nemzeti felelőtlenség, a jó magyar népek lelkébe mesterségesen, s hivatalosan ojtott alsóbbrendűségük hite és a kishitűség.”

3. Az 1946-ban Budapesten kivégzett úgynevezett „háborús bűnösök” névsora

4. Virág László: Néhány szó az ultrajobboldaliságról – Újabb beszélgetés Dr. László Andrással

László András: Magyarország de more et veritate regnum apostolicum – apostoli királyság. Magyarország de iure principialiter regnum apostolicum – apostoli királyság. Magyarország de iure factualiter interregnum. Magyarország de facto egy olyan állam, amelyben „usurpatio illegitima”, tehát törvénytelen bitorlás áll fenn. Az interregnum azt jelenti, hogy országlásközi állapot. Az usurpatio illegitima pedig, mint mondtam, törvénytelen bitorlás. Ha a valóságos, principiális, igazi alapelvek síkjára tekintünk, akkor Magyarország ma is apostoli királyság, hiszen semmiféle olyan törvényes erő nem lépett fel, amely ezt megszüntethette volna, sőt ilyen törvényes erő nincs is.

5. Julius Evola: Jegyzetek a III. Birodalomról 3.

Hogy egy példát idézzünk Himmler egyik beszédéből, ha valaki az SS-be jelentkezett, felszólíthatták arra, hogy hagyja abba a dohányzást. Ha ezt nem vállalta, esetleg visszautasították; de ha megígérte, és felvették az SS-be, azután pedig rajtakapták, hogy mégis dohányzik, „csak a pisztoly maradt meg számára”, vagyis öngyilkosságot kellett elkövetnie. A militarizált egységekben a fizikai rettenthetetlenség próbáit kellett kiállni, például az SS tagjának nyugodtan kellett kivárnia, hogy a rohamsisakjára helyezett kézigránát felrobbanjon.

6. Eugen von Deneb: Páter Zadravecz István és eszméi a jobboldaliság fényében

Az ellenforradalmiság tulajdonképpen azóta létezik, mióta a baloldali erők a világba beléptek, amióta forradalmak vannak. A forradalmak alatt természetesen nem csupán a romboló erők fegyveres vagy erőszakos előretörését értjük, hanem minden olyan rejtett és kevésbé rejtett átalakulást, amely aláásta az ember létét, kapcsolódását bizonyos felsőbb ideákhoz.

7. Virág László: A Ku Klux Klan-ről

Napjainkban Amerika az egyik legfőbb forrása a földi-emberi létet és annak maradványszerű struktúráit a végsőkig megmérgező és leromboló erőknek. Ez legfőképpen 1945 óta figyelhető meg, hiszen 1945-ben még a maradványai is megszűntek annak, ami normális berendezkedésnek nevezhető. 1945 határvonal, 1945-ben egy világ szűnt meg, végső struktúrák rombolódtak le, mely struktúrák romjai közé azok az erők törtek be, melyeknek a mai Egyesült Államok tulajdonképpen világi megtestesítője és szimbóluma.

8. Horváth Róbert: Létező, létezés, lét

Mára csak a legvulgárisabb, leginkább semmitmondó irányzatoknak, és a legnépszerűbb, legmegalkuvóbb, legönteltebb gondolkozóknak vannak nagyobb számban híveik. A huszadik század elején még városi szinten beszédtéma volt például egy-egy művész, egy-egy író: éppen mit csinál, mi az, amit alkot, hogy gondolja ezt és azt. – Mindez ma már elképzelhetetlen.

9. Horváth Róbert: Isten-fogalmunk tökéletesítése

Mint törekvést, a magunk részéről elvetjük a „multikulturalizmust”. Az úgynevezett globalizáció – egy internacionális liberalizmus – eredményének és eszközének tartjuk. Nem „sok” kultúrára, hanem egy – vagy néhány – igazán mély, hagyományos szellemi kultúrára volna szükség. Mint jelenség és körülmény, a „multikulturalizmus” azonban csak részben tekinthető a baloldali globalizációból eredőnek. Ahogy azt alább látni fogjuk, nem olyasmi, ami teljes egészében nélkülözi a magasabb rendű lehetőségeket.

10. Szántai Lajos: Szent Özséb és a Pálos Rend 2.

A mohácsi csata: délután vagyunk. Ilyenkor a magyar királyok csak a legritkább esetben kezdenek csatát. Alapvető szabály volt, hogy hajnalban mennek csatába. Mert a magyar vitézeket a felkelő Nap ereje lelkesítette. Mielőtt csatába mennek, átvirrasztják az éjszakát, lóháton várják meg a napfelkeltét, és vallásos énekeket énekelnek. Ezek a leírások maradtak fenn a török harcok idejéből. Milyen vallás ez? Lóháton várom meg a napfelkeltét, vitéz vagyok, lóháton énekelek szebbnél szebb vallásos éneket, és így indulok a csatába.

11. Julius Evola: A spanyol forradalom titkos történetéről

Éppen azok a nemzetek váltak a felforgatás megkülönböztetett célpontjává, amelyeknél egy tradicionális rend nyomai nagyobb mértékben megmaradtak – tehát a birodalmi, monarchikus és katolikus nemzetek. Az utóbbi idők eseményeit tekintve, ezért omlottak össze először a cári Oroszország, azután a katolikus Habsburg-birodalom, majd a Hohenzollernek és a hozzá csatlakozó uralkodóházak szekuláris dinasztiái. Csak másodlagos fontosságú államok menekültek meg, avagy olyan országok monarchiái, amelyek – mint Anglia – nagyrészt az antitradicionális erők érdekszférájába tartoznak, mivel teret adtak a szabadkőműves és zsidó internacionálé befolyásának.

12. Julius Evola: A zsidóság és a matematika

A „relativitáselmélet” megnevezés által az einsteini teória minden bizonnyal akaratlanul is veszedelmes befolyást gyakorolt. Általa a laikus azt hitte, hogy még maga a tudomány is a relativitást, a biztos vonatkoztatási pontok tarthatatlanságát, az értékek és szemléletek káoszát állítja, azaz azt a fajta modern hangulatot, amihez a zsidók „alkotásai” és „felfedezései” más területeken oly jelentős mértékben hozzájárultak.